تأمين مالي از طريق انتشار اوراق بهادار

تأمين سرمايه سپهر درخصوص انواع روش‌هاي تأمين مالي در بازار سرمايه با توجه به ساختار سرمايه و وضعيت عملكرد سودآوري متقاضي و همچنين برنامه‌هاي آتي آن، مناسب‌ترين و كم هزينه‌ترين روش را به متقاضي ارائه مي‌نمايد.

 

الف) تأمين مالي از طريق انتشار سهام

در اين روش، تأمين سرمايه به‌منظور كاهش ريسك و عرضه موفق سهام ناشر از دو روش تعهد پذيره‌نويسي (FirmCommitment) و نهايت تلاش (Best Effort) بهره مي‌گيرد. در روش نخست، شركت تأمين سرمايه ريسك ناشي از عدم عرضه موفق سهام ناشر را به عهده مي‌گيرد و در حقيقت سهام ناشر را خريداري و بين سرمايه‌گذاران توزيع مي‌كند.

اما در روش دوم ريسك ناشي از عدم عرضه موفق متوجه ناشر نيز خواهد بود و شركت تأمين سرمايه تمامي تلاش خود را در جهت عرضه موفقيت‌آميز سهام ناشر انجام مي‌دهد. شايان ذكر است ارائه خدمات در اين حوزه در چارچوب قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل‌هاي مصوب سازمان بورس انجام مي‌شود.

 

ب) تأمين مالي از طريق اوراق بدهي

بخشي ديگر از روش‌هاي تأمين مالي، انتشار انواع اوراق بدهي از قبيل اوراق مشاركت و انواع صكوك است.

شركت تأمين سرمايه سپهر پس از بررسي طرح توسعه يا پروژه متقاضي، اقدام به تهيه بسته تأمين مالي مي‌نمايد و در صورت احراز شرايط، اقدام به طراحي و انتشار اوراق مشاركت يا ساير اوراق بدهي براي ناشر مي‌نمايد. شركت تأمين سرمايه سپهر مي‌تواند نقش‌هايي چون مشاور عرضه، متعهد پذيره‌نويس، بازارگردان و امين طرح را عهده‌دار شود.